ต.ย.แผนเปิดเรียน Onsite 1/65 40

ตัวอย่างแผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภายใต้สภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยครูปรินทร์ได้กรุณาเผยแพร่ต.ย.แผนฯเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนต่างๆได้นำไปปรับใช้

สร้างโดยครูปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: rukkroo.com

Previous ArticleNext Article