ปพ.5 ประถมศึกษาประเมินผลแบบ 1 ปีการศึกษา 234

โปรแกรมปพ.5 สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
เป็นแบบประเมินผล 1 ปีการศึกษา ขนาดกระดาษ A4 รองรับจำนวนนักเรียน 60 คน ใช้งานเฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.facebook.com/mynproject

Previous ArticleNext Article