แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี 285

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล รองรับจำนวนนักเรียนสูงสุดมากถึง 60 คน

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

Previous ArticleNext Article