แบบฟอร์มเปล่า SAR ปีก.ศ. 2563 62

แบบฟอร์มเปล่า SAR (รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล) ปีก.ศ. 2563

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
พัฒนาโดยครูจตุรภัทร ประทุม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.jaturapad.com

Previous ArticleNext Article