โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยรวมทั้งห้อง 152

โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยรวมทั้งห้อง
สำหรับครูหรืออาจารย์ที่ต้องการคำนวณเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้งชั้นเรียน เพียงป้อนข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุลและเลขประจำตัวนักเรียน ชื่อวิชา,รหัสวิชาและหน่วยกิจ จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนมาให้อัตโนมัติ

พัฒนาโดย อ.มะดาโอ๊ะ มะเซ็ง อ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดารุสสาลาม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: daruss.ac.th

Previous ArticleNext Article