โปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1340

โปรแกรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล ใช้งานง่าย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruchiangrai.net

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article