โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน 70

โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงและคำนวณค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน
คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมของน.ร.แต่ละคนโดยอิงจากอายุและเพศ

สำหรับน.ร.อายุ 6-12 ปี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

Previous ArticleNext Article