โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน 4381

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินค่านิยม 12 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูTee

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link