โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 38

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล

ประเมินค่านิยม 123 ประการ, ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ, ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ชุนนุม แนะแนว และกิจกรรมสาธารณประโยชน์)

โปรแกรมพัฒนาโดยครูTee (โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูTee, ครูมาแล้ว

Previous ArticleNext Article