โปรแกรมสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ 84

โปรแกรมสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายระดับโรงเรียนในการนำนักเรียนไปราชการ
ในตัวอย่างได้นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติงบประมาณของโรงเรียน

พัฒนาโดยเพจวิชาการ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ

Previous ArticleNext Article