โปรแกรมแบบตรวจข้อสอบปรนัย 17

โปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัยสำหรับผู้สอน สามารถสรุปคะแนนที่ได้ บอกเป็นร้อยละ และสรุปผลเป็นเกณฑ์ เช่น ปรับปรุง พอใช้ ดีมาก

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

Previous ArticleNext Article