โปรแกรมแปลผลการคัดกรองการอ่านและเขียน ป.1-ม.6 25

ไฟล์แบบรายงานการคัดกรองการอ่านและการเขียน สำหรับผู้สอนนักเรียนชั้น ป.1 จนถึง ม.6

โปรแกรมสามารถคำนวณและแปลผลกรอกใน e-MES ได้เลย

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณ Korrawan Obsuwan

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article