โปรแกรม(ใบงาน)สุ่มตัวเลข 26

โปรแกรมสุ่มตัวเลขใบงานเรื่องการบวกและการลบ
โปรแกรมจะมีปุ่มไว้สุ่มชุดตัวเลข เป็นใบงานเรื่องการบวกและการลบ มีทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

ในเรื่องการบวก จะเป็นแบบสามหลักบวกสามหลัก
ส่วนในเรื่องการลบ จะทั้งสามหลักลบสามหลัก สามหลักลบสองหลัก สามหลักลบหนึ่งหลัก (แล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้)

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

Previous ArticleNext Article