โปรแกรม ออมเงิน ดื่มนม แปรงฟัน 25

โปรแกรมบันทึกการออมเงิน ดื่มนม หรือการแปรงฟันของน.ร. ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ

โปรแกรมจะใช้ฟอนต์ Th Sarabun New ถ้ามีฟอนต์นี้ติดตั้งไว้ก่อนก้อดีครับป้องกันความพิดเพี้ยนเมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมได้

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจคุณครูครับ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคุณครูครับ

Previous ArticleNext Article