Chamilo 87

เป็นระบบจัดทำเว็บอีเลิร์นนิ่งที่ฟรี(โอเพ่นซอร์ส) เหมาะกับโรงเรียนหรือผู้สอนที่สนใจ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: chamilo.org

Previous ArticleNext Article