คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

Loading

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล
ประเมินค่านิยม 123 ประการ, ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ, ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ชุนนุม แนะแนว และกิจกรรมสาธารณประโยชน์)

โปรแกรมพัฒนาโดยครูTee (โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูTee, ครูมาแล้ว

33 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *