คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

Loading

โปรแกรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมรายงาน เพื่อประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

ไฟล์สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล สามารถแก้ไขไฟล์ได้

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
– ตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
– ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
– ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โปรแกรมพัฒนาโดยครูชินกฤต ศรีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

รับไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *