คลังเครื่องมือครู

School Report 2.0

Loading

ปรแกรมระบบธุรการชั้นเรียนอัตโนมัติ

ประกอบด้วย
1.โปรแกรมข้อมูลพื้นฐาน (เชื่อมกับ DMC)
2.โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน/สมรรถนะสำคัญผู้เรียน
3.โปรแกรมปพ.5
4.โปรแกรมปพ.6 (ส่งต่อข้อมูลไป SchoolMIS ได้)

พัฒนาโดยเพจ Kru Fee Apps

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจ Kru Fee Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *