คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวนค่าสถิติงานวิจัยในชั้นเรียน

Loading

โปรแกรมสำหรับใช้ในการคำนวณค่าสถิติต่างๆในการทำวิจัยในชั้นเรียน เช่น ค่าสถิติ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย(X-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S) การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือสื่อที่เน้นกระบวนการ E1/E2 และการคำนวณขนาดตัวอย่าง Sample size

ซึ่งค่าสถิติต่างๆในโปรแกรมเป็นการคำนวณที่ผู้ทำวิจัยมักต้องพบและต้องใช้อยู่บ่อยครั้งอยู่แล้ว

พัฒนาโดยเพจวิจัย 99 วิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com,เพจวิจัย 99 วิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6

รับไฟล์
ไฟล์หาค่าสถิติวิจัย.zip (3 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *