คลังเครื่องมือครู

แบบ ปพ.5 และ ปพ.6 ประถมศึกษา (ครูประจำชั้น)

Loading

ปพ.5 และปพ.6 สำหรับครูประจำชั้นที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ตัวนี้สำหรับใช้งานเฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

โปรแกรมสำหรับกระดาษขนาด A4 รองรับจำนวนนักเรียน 60 คน

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

67 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *