คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวม

Loading

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยรวมสำหรับผู้ประกอบอาชีพสายครูหรืออาจารย์

สามารถคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องในหนึ่งภาคเรียนได้ แสดงเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนในภาคเรียนนั้นๆได้พร้อมระบุลำดับที่ของนักเรียนในชั้นเรียนโดยเรียงจากลำดับที่1จนถึงลำดับที่สุดท้ายได้

การใช้งานไม่ยุ่งยากเพียงป้อนชื่อ-สกุลของนักเรียน ป้อนรหัสวิชาและหน่วยกิจของแต่ละวิชาทุกวิชา จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณและแสดงผลออกมาอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูมาลีดา หมัดระหมาน ครูโรงเรียนบ้านบาโงดุดุง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.gurudaadaa.com

63 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *