คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ไฟล์ Excel)

รูปแบบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไว้ 4 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ร่วมกับการประเมิน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้
รูปแบบที่ 2 การใช้เครื่องมือแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
รูปแบบที่ 3 การกำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้ผู้เรียน ปฏิบัติโดยเฉพาะ
รูปแบบที่ 4 การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนร่วมกับ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruchiangrai.net

65 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *