คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น

Loading

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Test Theory) ด้วยเทคนิค 25 % คำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย และเทคนิค 27 % จากตารางของจุงห์เตฟานจะให้ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่าความเชื่อมั่นและ สถิติพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแปลความหมายแต่ละข้อแต่ละตัวเลือกให้อีกด้วย

พัฒนาโดยอาจารย์ภคนันต์ ทองคำ โรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruchiangrai.net

50 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *