โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Loading

โปรแกรมสร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

สามารถใช้วิเคราะห์ผู้เรียนไม่เกิน 50 คนต่อห้อง จำนวนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียนต่อ 1 วิชา

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Do Learning

34 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *