คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมทะเบียนนักเรียน (StuReg)

Loading

โปรแกรมระบบทะเบียนนักเรียน
สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักเรียนแต่ละคน โดยสามารถเก็บและแสดงรูปภาพพร้อมกำหนดเป็นรหัสประจำตัวนักเรียนไว้ในฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และค้นหา รายละเอียดของนักเรียนได้ตามเงื่อนไข เช่น รหัส ชื่อ ชั้นเรียน ห้องเรียน หรือผู้ปกครอง ได้โดยง่าย

ฟังก์ชั่นที่สำคัญของระบบ
– สามารถทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ประวัติทั่วไป รูปภาพนักเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา และผู้ปกครอง
– สามารถทำการจัดเก็บบันทึกห้องเรียน อาจารย์ประจำห้องเรียนได้
– สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ลาออก และแสดงวันที่ลาออก พร้อมเหตุผลที่ลาออกได้
– สามารถเลื่อนชั้นเรียนได้
– กำหนดข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้ด้วยตนเอง
– มีระบบสำรอง และกู้คืนข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีคอมพิวเตอร์ชำรุด
– สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด
– สามารถใช้งานระบบเครือข่าย(คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง)ได้
– สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ โดยระบุเลขประจำตัวชั่วคราวก่อน และเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวจริงภายหลัง
– มีระบบสืบค้น ช่วยให้ค้นหานักเรียนแบบเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
– พิมพ์ใบสรุปรายชื่อนักเรียน ตามรายการเมนูต่างๆ ได้ครบถ้วน ทั้งที่เรียนอยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือนักเรียนที่ลาออกแล้วได้
– พิมพ์ใบรับรองผลการเรียนได้
– พิมพ์หนังสือส่งตัวกรณีนักเรียนขอย้ายโรงเรียนได้

ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.3.20181027 (อัพเดตเมื่อ 27/10/2561)

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน)
Username (ชื่อผู้ใช้) : admin
Password (รหัสผ่าน) : admin

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: phetchanpha.com

29 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *