คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป

Loading

หาค่า E1/E2, ค่า t-test, M ค่าเฉลี่ย และ SD นอกจากนี้ยังมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วย(เป็นไฟล์ PDF)

ฟิวเจอร์หลักๆของโปรแกรม
– การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ E1/E2
– การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่า +-test
– การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ หาค่าเฉลี่ย และ SD

โปรแกรมพัฒนาโดยครูอุ้ม (ดร.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

69 Downloads
68 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *