แบบฟอร์มเปล่า SAR ปีก.ศ. 2563 866

แบบฟอร์มเปล่า SAR (รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล) ปีก.ศ. 2563

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

พัฒนาโดยครูจตุรภัทร ประทุม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.jaturapad.com

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article