School Report 2.0 843

โปรแกรมระบบธุรการชั้นเรียนอัตโนมัติ
ประกอบด้วย
1.โปรแกรมข้อมูลพื้นฐาน (เชื่อมกับ DMC)
2.โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน/สมรรถนะสำคัญผู้เรียน
3.โปรแกรมปพ.5
4.โปรแกรมปพ.6 (ส่งต่อข้อมูลไป SchoolMIS ได้)

พัฒนาโดยเพจ Kru Fee Appsเว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจ Kru Fee Apps
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link