คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ (ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก) และค่าความเชื่อมั่น

The admin of this site has disabled this download item page.