Thai Eco font 58

ชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน เป็นฟอนต์ที่ลดปริมาณพื้นที่ภายในตัวอักษร ประหยัดหมึกพิมพ์ถึง 30% แต่ยังคงความคมชัดอยู่เหมือนเดิม

เป็นฟอนต์ที่ถูกพัฒนามาจากฟอนต์ TH Sarabun โดยทีมวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: blognone.com, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, Urban Creature

Previous ArticleNext Article