ToDoList 131

ปรแกรมจดบันทึกและแจ้งเตือนสำหรับใช้บนเครื่องพีซี
มีอินเตอร์เฟสคล้ายๆกับโปรแกรมในชุดไมโครซอร์ฟออฟฟิศ ใช้ในการพิมพ์บันทึกสิ่งต่างๆ กำหนดช่วงเวลาได้ กำหนดลำดับความสำคัญเป็นแถบสีได้

ให้แสดงผลสิ่งที่บันทึกในรูปของปฏิทินหรือเป็นชาร์ตได้ แชร์บันทึกไปยังคนอื่นในเครือข่ายได้
เป็นโปรแกรมที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับครู อาจารย์ไว้ใช้จัดการการเรียนการสอนไม่มากก็น้อย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.abstractspoon.com

Previous ArticleNext Article