โปรแกรมปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 และ 2เป็นไฟล์ไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ สามารถแก้ไขไฟล์ได้

โปรแกรมคำนวณสรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

โปรแกรมสำหรับครูๆและอาจารย์ทุกท่านที่ต้องการคำนวณคาบที่ตนเองสอนต่อสัปดาห์ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาที

โปรแกรมปพ.5 สำหรับครูที่สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

ดิกชันนารี่ แปลภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นสามารถแปลคำศัพท์ในภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย โรมันจิ-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-โรมันจิ และยังสามารถแปลประโยคยาวๆได้ด้วยเช่นกัน

ชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน เป็นฟอนต์ที่ลดปริมาณพื้นที่ภายในตัวอักษร ประหยัดหมึกพิมพ์ถึง 30% แต่ยังคงความคมชัดอยู่เหมือนเดิม

ฟอนต์ตัวหนังสือคัดลายมือ เส้นประ คัดไทย เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

โปรแกรมสร้างสื่อกระดาษ สื่อป็อปอัพ สื่อหนังสือเล่มเล็ก(นำมาต่อกันให้เป็นหนังสือเล่มเล็ก)ใช้แสดงคำศัพท์ ฝึกการอ่าน เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนความสามารถในการแทรก QR Code เชื่อมโยงสื่อ ที่ช่วยในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนได้

โปรแกรมปพ.6 แบบออฟไลน์ (รายภาคเรียน)สำหรับครู อาจารย์ประจำชั้นหรือที่ปรึกษาที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ทำให้ครู อาจารย์สามารถใช้งานได้ไม่ยาก

โปรแกรมปพ.5สำหรับครู อาจารย์ที่สนใจและต้องการนำไปใช้ในการทำงานที่โรงเรียน โปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ทำให้ใช้งานได้ไม่ยาก เพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นต่างๆให้ครบถ้วน

โปรแกรมปพ.5 แบบรายวิชาสำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาโปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ที่ครูๆคุ้นเคย เพียงป้อนข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ

โปรแกรมปพ.5 อิเล็กทรอนิก สำหรับผู้สอนในระดับประถมศึกษาสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครู อาจารย์หลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดี

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียนสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินค่านิยม 12 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมปพ.5 สำหรับผู้สอนในระดับชั้นมัธยยมศึกษาสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ซึ่งครู อาจารย์ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดี

©2021 GATEICE, All rights reserved.